top of page

Formació Professional Bàsica

Saps? No tots hem de seguir una mateixa línia marcada d'estudi per obtenir els mateixos resultats. Si ets dels que no acabes d'encaixar en Educació Secundària Obligatòria, a San José de Calasanz, t'oferim dues vies alternatives per a l'obtenció de l'títol de l'ESO. En aquest institut podràs escollir entre FPB Administratiu i FPB Comerç.

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional de el sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional. Tenen una durada de dos anys.

El perfil professional inclourà el menys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 de l'Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, estableix l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional .

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objectiu és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Requisits per accedir a la FP Bàsica

Per accedir a la Formació Professional Bàsica has de complir els següents requisits:

  • Tenir mínim 15 anys (ja complerts o complir-los durant l'any en curs) i màxim 17 anys en el moment d'accedir, o al llarg de l'any de el curs a què s'accedeix. És a dir, si accedeixo a el curs 2021-2022, he, durant l'any 2021 tenir mínim 15 o màxim 17.

  • Haver estat matriculat a 3r d'ESO, tot i que els resultats acadèmics hagin estat nuls. Excepcionalment es pot accedir si has cursat 2n d'ESO (consulta-)

  • Haver rebut una recomanació de l'equip docent de l'ESO de continuar la formació per aquesta via, amb el consentiment dels teus tutors legals.

titulació

Superar un Cicle de Formació Professional Bàsica et permet obtenir el títol de Tècnic / a Professional Bàsic dels estudis realitzats, com també, d'una qualificació de nivell 1 de l'Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic et permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) .

Consulta les assignatures

FPB ASIGNATURAS admin.jpg
FPB ASIGNATURAS comercio.jpg
bottom of page